Μισθολογικές διαφορές και χάσμα απασχόλησης ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες…

Του Γιώργου Μανάλη

Η αρχή της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία ανάμεσα στα δύο φύλα έχει κατοχυρωθεί στις ευρωπαϊκές συνθήκες ήδη από το 1957. Η ραγδαία αύξηση της ένταξης των γυναικών στο εργατικό δυναμικό τις τελευταίες δεκαετίες καταδεικνύει πως οι ευρωπαϊκές χώρες απέχουν πολύ από την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών . (μεικτή ωρομίσθια αμοιβή για το 2019) με το ποσοστό αυτό να παρουσιάζει παρουελη ετερογένεια Ανάμεσα στις ώώρες της ευρώπης καθώς καια σε οΣ εος καμαια σεη Χώρες όπως το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία και η Ιταλία φαίνεται να έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια στην εξίσωση των μισθολογικών απολαβών μεταξύ ανδρών και γυναικών με το έμφυλο μισθολογικό χάσμα να βρίσκεται κάτω του 5%. Αντίθετα, λετονία και αυστρία βρίσκονται βρο άλλο άκρο, παρουσιάζοντας μεγάλες δια ορττ ια ορτ

Η χώρα μας θα μπορούσε να υπερηφανεύεται πως παρουσιάζει ένα μισθολογικό χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλα χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (οι ελληνίδες αμείβονται κατά 10,4% λιγότερο των ανδρών – στοιχεία του 2018) καθώς επίσης κατέχει και μία περίεργη πρωτιά στον δείκτη διαχωρισμού εργασιών ανάμεσα στα φύλα (indice di dissomiglianza Duncan**) σύμφωνα με στοιχεία από το Monitoraggio europeo dell’occupazione 2021 da Eurofound. Ο χ χαμηλός Δεικτης Διαχωρισμού εργασίας Δείχνει πως ως επί το πλείστον τα δύο φύλα εκπροσωπούνται ασο ρογπούται ρογπούται ασε Το γεγονός αυτό αποτελεί εξαιρετική περίπτωση για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αφού στην υπόλοιπη Ευρώπη η μεγάλη αύξηση συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό διαπιστώνεται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα (υγεία, εκπαίδευση, δημόσια διοίκηση) με αποτέλεσμα οι γυναίκες να συγκεντρώνονται σε διαφορετικούς τομείς από τους άνδρες.

READ  I tempi di inattività sono stati ampiamente supportati, ma molti artisti sono ancora sul ciglio della strada.

Τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο ρόδινα για την απασχόληση των γυναικών στη στη στη στη στη των. Η εικόνα που παρουσιάζεται παραπάνω από τη χαμηλή – συγκριτικά – διαφορά μισθών και διαχωρισμού σε επαγγέλματα είναι παραπλανητική, διότι απλούστατα η ένταξη των γυναικών στο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη της Ευρώπης. Στη ώώρα μας μόλις μο 48,7% των γυναικών ηλικίας 20-64 ετών εργάζονται, όταν την ίο το αντίμή το το αντί σο το το αντί σο το το αντί σο τοστοιχεία της Eurostat για το 2020). Επομένως, οι χαμηλοί δείκτες μισθολογικού χάσματος και διαχωρισμού εργασίας αντικατοπτρίζουν την προβληματική δομή της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα, η οποία παρουσιάζει περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες δυσχεραίνοντας την ένταξη τους στο εργατικό δυναμικό. Η Ελλάδα φαίνεται να αντιμετωπίζει πρωτίστως ένα χάσμα απασχόλησης ανάμεσα στα δύο φύλα, γεγονός που οφείλεται και στο υψηλό ποσοστό ανεργίας – ιδίως στις νέες ηλικίες – που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά εργασίας.

Στις 6 Δεκεμβρίου του 2021, το Συμβούλιο της Ευρώπης συμφώνησε να νομοθετήσει ππέρ ενός πλαισίου Διαφάνειας το οποοίο θα Αντιμετωπίζει τη διαφορά στις εργασιακές εροιβές ανάμα σολα. Οι εργαζόμενοι ανά την Ευρώπη θα δύνανται να έχουν πρόσβαση στα μισθολογικά στοιχεία του οργανισμού στον οποίο εργάζονται, ενώ μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 250 εργαζομένων) θα υποχρεώνονται να δημοσιοποιούν τις αμοιβές ανδρών και γυναικών. Αυτό θα χει ως αποτέλεσμα να Διαπιστώνονται και να κοινοποιούνται αδικίες κατά των γυναικών ρυνναικών ρη γη ροτο το το το το το το το το το Δυστυχώς η χώρα μας βρίσκεται ένα στάδιο πριν από την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών όπου για να επωφεληθεί πλήρως από τέτοιου είδους νομοθετικές πρωτοβουλίες θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει τη δυσκολία ένταξης των γυναικών στον εργασιακό στίβο.

READ  Mettere etichette alimentari e caccia illegale e clandestina al centro dell'incontro tra Spilios Libanos e il suo omologo italiano Stefanos Patouanelli

* Πρέπει να επισημανθεί πως το μέτρο του μισθολογικού χάσματος ανάμεσα στα δύο φύλα είναι “μη προσαρμοσμένο”, δηλαδή συγκρίνει τις αμοιβές των ανδρών και γυναικών στο σύνολο της οικονομίας και όχι ανά κλάδο.

** ο Duncan Dissimilary Index (ID) (Duncan e Duncan, 1955) – μετράει την μκταση στην οποία δύο πληθυσμοί – εδώ γυναίκες και άνδρφέναν κατο το εια κατο το τια κο το μα το το το ματο το το ματ Εάν ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 0, τότε γυναίκες και άνδρες απασχολούνται ισόποσα στο εκάστοτε επάγγελμα, ενώ όταν ο δείκτης λαμβάνει την τιμή 1, τότε στο επάγγελμα απασχολούνται είτε μόνο γυναίκες είτε μόνο άνδρες.

* κ κ. Γιώργος μανάλης είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής, υπότροφος της ερευνητικής έδρας α. Γ. Λεβέντη, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής e Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.